روغن سرخ کردنی کم جذب بدون ترانس

بدون کلسترول

بدون ترانس

  • بالاترین مقاومت در برابر حرارت
  • حداقل دود، کف و پاشش
  • حداقل جذب، در حین سرخ کردن
  • قابلیت سرخ کردن تا چندین بار پیاپی
توضیحات
  • بالاترین مقاومت در برابر حرارت
  • حداقل دود، کف و پاشش
  • حداقل جذب، در حین سرخ کردن
  • قابلیت سرخ کردن تا چندین بار پیاپی